PRIVACYVERKLARING STICHTING AUTORECREATIE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Autorecreatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149821.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige persoonsgegevens
Indien u deelneemt aan een toertocht georganiseerd door Stichting Autorecreatie, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Uw gegevens zullen in voorkomende gevallen gedeeld worden met andere partijen, zoals hotels en restaurants, om uw deelname aan een toertocht mogelijk te maken.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen dan hierboven omschreven, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die u in het kader van uw deelname aan een toertocht van Stichting Autorecreatie heeft verstrekt, waaronder contactgegevens, worden bewaard zolang u deelneemt aan een of meerdere toertochten. Kunt of wilt u niet meer deelnemen aan een toertocht en informeert u ons hierover, dan worden uw gegevens niet langer dan 12 maanden na uw laatste deelname aan een toertocht bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Persoonsgegevens die u in het kader van interesse in een toertocht van Stichting Autorecreatie heeft verstrekt, waaronder contactgegevens, worden binnen 36 maanden na ontvangst verwijderd indien uw interesse niet tot deelname aan een toertocht heeft geleid.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor analysedoeleinden maken wij gebruik van Google Analytics. Deze dienst houdt o.a. het aantal bezoekers van onze website bij, hoe bezoekers ons hebben gevonden, etc.